Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó Phòng Quản lý hệ thống

Work Location Ho Chi Minh (District 1)
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 8 Years
Salary Negotiable
Industry Project Management, Quality Control (QA/QC), Civil / Construction
Deadline to Apply Unlimited

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu của phòng; theo dõi đánh giá kết quả thực hiện.

- Báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý cho Trưởng phòng đối với các mục tiêu không đạt.

- Đào tạo nhân viên mới về hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ quản lý như: 5S, Kaizen và các hệ thống quản lý nội bộ của Công ty.

- Triển khai xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001, công cụ 5S, Kaizen, các hệ thống quản lý nội bộ trong toàn công ty.

- Phối hợp với phòng Công nghệ thông tin triển khai hệ thống quản lý ISO Online.

- Phổ biến chính sách và mục tiêu Công ty đã được hoạch định đến các phòng, ban.

- Lập kế hoạch, tổ chức biên soạn, soát xét tài liệu của các hệ thống của Công ty.

- Thực hiện biên soạn các quy trình, hướng dẫn công việc của phòng quản lý hệ thống và các quy trình, tài liệu khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Tổ chức và hướng dẫn công tác lưu trữ hồ sơ của các hệ thống quản lý tại các phòng, ban.

- Lập kế hoạch đánh giá sự phù hợp của các HTQL của Công ty định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

- Thực hiện đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý của Công ty.

- Tổ chức giám sát và kiểm tra việc thực hiện hoạt động quản trị rủi ro tại các phòng, ban.

- Đề xuất đào tạo bên ngoài nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ đánh giá viên nội bộ của Công ty.

- Căn cứ kết quả phân tích dữ liệu, đánh giá năng lực và xu hướng của các quá trình, đề xuất các hành động khắc phục hoặc hành động cải tiến cần thiết, trình Trưởng phòng xem xét.

- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu và theo chế độ báo cáo quy định.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Quản lý hệ thống.

Job Requirement

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên môn: Quản lý chất lượng/Quản lý công nghiệp/Quản lý môi trường hoặc các ngành có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.

Số năm kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công tác xây dựng và quản lý Hệ thống (ISO) và ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kiến thức liên quan: Am hiểu về Hệ thống quản lý theo ISO 9001, 5S, Kaizen, 7 công cụ thống kê và các hệ thống quản lý khác; Am hiểu lĩnh vực xây dựng.

Kỹ năng cần thiết: Có tư duy hệ thống, khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề.

Thái độ/Tố chất cần có: Trung thực, chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng, sẵn sàng vì công việc.

Trình độ ngoại ngữ: Trình độ Anh ngữ tương đương bằng B trở lên.

Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

People also viewed

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.